HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Cumartesi, Ağustos 1, 2015
  • Sosyal Medya

Yargıtay, bozmadan sonra ıslah suretiyle talep sonucu arttırılamaz 

yargıtay
T.C.YARGITAY 5.Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/1734 KARAR NO : 2012/6415 . YARGITAY ILAMI

: Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
: 07/12/2010 ,
2009/378-2010/449
Taraflar arasmdaki kamulaştIrmaslz el atmamın önlenmesi, kal ve eerimisil davasmdan dolayI yapı1an yargı1ama sonunda: Davamn kabulüne dair verilen yukanda gün ve sayıları yazılan hükmün, Yargıtay’ca inecelenmesi davalı idare vekili yonünden verilen dilekçe ile istenilmi~ş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iyice anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü
– KARAR
Mahkemece uyulan bozma karan gereginee ineeleme ve işlem yapI1arak hüküm kurulmuş, karar davah idare vekilinee temyiz edilmiştir. Dava konusu taşınmmaza davah idarenin kamulaştırmasız el attıgl mahallinde yapI1an keşif sonucu alınan bilirkişi raporu ve dosya kapsammdan anlaşıldığından,’el
atmanın önlenmesi’ ve kal davasının kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik gorülmemiştir.
Ancak; .
1- HUMK.nun 84.maddesi ve Yargıtay içtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 04.02.1948, giin ve 10/3 sayılı kararına göre bozmadan sonra ıslah suretiyle talep sonucunun arttırılması mümkün değildir. Fazlaya dair hakların ek dava açı1mak suretiyle talep edilmesi gerekir.
Bu itibarla dava dilekçesindeki miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, lslah dilekçesindeki talep nazara alınarak fazlaya hükmedilmesi,
2- Tahsiline karar verilen eerimisilin donem sonlanndan yasal faiziyle tahsili yerine, infazda tereddüte yol ayaeak şekilde, işgal başlangıç tarihinden yasal faiziyle tahsil karan verilmesi,
Dogru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde oldugundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK 428. maddesi gereginee BOZULMASINA, peşin alınan
temyiz harcının istenildiginde iadesine, temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 02.04.2012 gününde oybirligiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

About the author: setenay

lawyer

Yorum Ekle