HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT|Perşembe, Temmuz 30, 2015
 • Sosyal Medya

Yargıtay, Banka konut kredisinden dosya masrafı alınamaz 

yargıtayISPARTA İLİ

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

DOSYA NO : 2009-154912

KARAR TARİHİ VE NO : 26/01/2010-22

RAPORTÖR : İlknur KÖSE HAKEM HEYETİ KARARI

KETİCİ : Ceylan ERTOY

SATICI: ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ŞİKAYET TARİHİ : 10/12/2009 UYUŞMAZLIK BEDELİ : 2.580,62 TL

ŞİKAYET KONUSU :

Tüketici, Ziraat Bankasından 2008 yılının Nisan ayında konut kredisi çektiğini, kendisinden komisyon ve dosya masrafı altında 1.710,00 TL para kesildiğini, daha sonra krediyi kapatmak için gittiğinde ise %2 ye karşılık 870,00 TL ceza olarak kapatma parası alındığını, alınan paraların yasal olmadığını ifade ederek dosya masrafı, komisyon ve kapatma parası adı altında toplam 2.580,62 TL’nin iade edilmesi talebinde bulunmaktadır.

SAVUNMANIN ÖZETİ :

Şikayet konusu ile ilgili bankadan 17/12/2009 tarih ve 3572 sayılı yazımızla savunma istenmiş olup, gelen cevap yazısında sözleşmenin 10 uncu maddesine göre erken ödenen meblağın %2 si tutarında masraf alınacağı bildirilmiştir. Aynı sözleşmenin 6 ncı maddesinde de “müşteri ve kefillerin bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için bankaca belirlenecek her türlü ücret ve masraf ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.” ibaresi mevcuttur.

Tüketici ile sağlayıcı arasında düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı, matbu bir sözleşme imzalanmış ise sözleşmede bulunan her şartın tüketiciler açısından bağlayıcı bir yönü bulunup bulunmadığı hususu önem arz etmektedir. Dosya üzerinden yapılan incelemede;

Tüketici ile banka arasında imzalanan Sabit Faizli Konut Finansmanı sözleşmesinin bulunduğu ve bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde erken ödenen meblağın %2 si tutarında erken ödeme ücretini nakden veya hesaben defaten ödeyecekleri belirtilmektedir.

4077 sayılı Kanuna 10/B maddesini ekleyen 5582 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine göre Konut Finansmanı Kredilerinde erken ödemede gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra en fazla %2 erken ödeme bedeli alınmasına müsaade ettiğinden bankanın erken ödeme bedeli olarak 870,62 TL almasında yasaya aykırı bir durum görülmediğinden tüketicinin talebinin reddi gerekmiştir.

Dosya ve komisyon masrafına gelince;

Tüketici ile yapılan sözleşmenin 6 ncı maddesinde matbu olarak yazılmış tüketicinin “bankaca belirlenecek ücret ve masrafı ödeyeceği” ibaresi mevcuttur. Ancak aynı maddede (…) katkı payı/peşin komisyon alınması ile ilgili boş bırakılan (tüketiciyle müzakere edilerek doldurulması gereken) bölüm doldurulmamış dolayısıyla tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilmiş, bankada bu durumu tüketici aleyhine kullanmıştır.

4077 sayılı Tüketici Yasasının 6 ncı maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre;

-Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. (…)

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir. Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiştir. Bu nedenle, sağlayıcının mezkur şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır. Buna göre “komisyon ücreti ve dosya masrafına” ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartında tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış, 1.710,00 TL bedel olan tüketici talebinin kabulü gerekmiştir. Bu durumda bankanın komisyon ve dosya masrafı talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşağıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda izah edilen inceleme ve gerekçeyle;

– Tüketicinin %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedel iadesi talebinin reddine,

– Tüketiciden komisyon ve dosya masrafı adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin sağlayıcı tarafından tüketiciye iade edilmesine,

– Bu talebin karşılanmamsı durumunda 4077 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince İcra İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına,

Tarafların bu karara kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde her türlü resim ve harçtan muaf olarak Tüketici Mahkemesine (Asliye Hukuk) itiraz hakları açık olmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 26/01/2010

Başkan Üye Üye Üye Üye

 İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/48 KARAR NO : 2010/118

DAVACI : T.C.ZİRAAT BANKASI

DAVA :Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı

DAVA TARİHİ : 23/02/2010 KARAR TARİHİ : 10/06/2010

Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasını yapılan açık yargılamasının sonunda,

A- TALEP: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden 22.04.2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak % 30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarını bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekspertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı kararı ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.

B-CEVAP: Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C-KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.

D-DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.

Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli olarak % 1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık sözkonusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 26/01/2010 tarihli 2009/15412-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 26/01/2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine, 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.

Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredi sözleşmesinin 2 nci maddesince müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup, dosya masrafı adı alında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

E- HÜKÜM : Yukarda açıklandığı üzere:

1- Davanın REDDİNE,

2- Harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 10/06/20/10

YARGITAY 13.Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/11726

 

YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

TARİHİ : 10/06/2010NUMARASI : 2010/48-2010/118

DAVACI : T.C.Ziraat Bankası vekili Av.Selcan Deniz UZUNBACAK

DAVALI : Ceylan ERTOY

Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan V. Üye Üye Üye Üye

Benzer Yazılar:

About the author: setenay

lawyer

39 Yorumlara Cevap Yargıtay, Banka konut kredisinden dosya masrafı alınamaz

 1. erkan

  bende yapılandırma yaptım ne yapmam lazım

   
 2. erkan

  yapılandırma paralarını alabilirmiyim

   
 3. ilyas

  bendende 2 defa ilkinden 3,500 tl 2.sınden 3,200 tl alındı pesin ne yapmam gerekir tesekurler.

   
 4. Melek Gündoğdu

  Bireysel krediler içinde dosya parası alınmaktadır. Bankadan bu dosya masrafını geri almak için tekrar davamı açmak gerekir.

   
 5. BEKİR

  BENİM İKİ AY ONCE İHTİYAC KREDİSİ CEKTİM BENDEN DOSYA MASRAFI KESTİLER,,, BEN BUNU DOSYA MASRAFINI NASIL ALABILIR NERE BAŞVURU YAPABILIRIM CEVAP

   
  • Halilkalli

   Oncelikle kredi çektiğiniz bankadan kredi masraflarını gösterir dekont isteyin . Dekontta belirtilen kesintinin iadesi icin ilgili bankanin genel müdürlüğüne dilekçeyi iadeli tahhutlu olarak gönderin. Banka büyük ihtimalle uygulamada karşılaştığımız üzere dikekcenize olumsuz cevap verecektir. Dilekcenize 20 gün içerisinde cevap verilmez ise bu bankacı talebinizin olumsuz karşılandığını gösterir. Daha sonra kesinti miktarı 1192 tl nin altında ise tuketici hakem heyetine üstünde ise tuketici mahkemesine başvurunuz. Bu başvuruda yalnizca iade alınabilecek masraflarin talep edilmesi , davanın kısmen reddi ile aleyhinize vekalet ucreti ve yargılama giderleri doğmamasi icin önemli…

    
 6. halil ibrahim yılmaz

  2005 senesinden buyana ziraat bankasından ihtiyaç emekli kredisi almaktayı 2010 senesinde yapılanma yaptım sgk ya pirim destek kredisi ödemesini yaptım defaten ödedim hala 9.10. milyar borçluyum her kredi alışımda dosya parası komisyon daha neler para kestiler bunları bana araştırılıp iadesini istemekteyim marketler poşet ambalaj parasımı alıyor dolmuşcu mazot lastik parasımı alıyor kahveci elekrik temizlik parasımı isteyor herkez işinin karşılı olan ücreti almalı bunlar resmen tefecilik yapmaktalar rereğinin yapılması işçin saygılar sunarım tl.05533145298 hali ibrahim yılmaz doğum 1942

   
 7. esen

  bankacıların tefeci olduğunu biliyoruz.Ancak bilmediğimiz yani kafamızı karıştıran durum bize kredi alırken mecburen sözleşme ve ödeme planı imzayatıyorlar.Ve içinde masraf tutarı belirtiliyor.Bu durumda masraf iadesi mümkün mü?Sonuçta haksız kazanç.Benden zaten faiziyle çektiğim parayı alıyor.

   
 8. turgut

  bende konut kredisi çektim bendende dosya masrafı ve ekspertıs ücreti alındı. ama bu ücretler bilgim dahilinde oldu.gerçi kredi kullanmak için önümüze gelen belgeleri imzalamamız gerekiyordu.neticede ben bu paramı geri alabilirmiyim.birde bu masrafları gösterir bir makbuzum yok sadece kredi ödeme planında masraf adı altında geçiyor.cevap verirseniz çok memnun olurum

   
  • Halilkalli

   4077 sayılı kanın 6. Maddesi: Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi

   bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı

   olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi

   yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.

   Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir

   (4077/6. Madde). Yani kredi dosya masrafi alınacağına iliskin sözleşme maddesinde tüketicinin imzası yoksa talep edilebilecektir. Ayrıca odeme planında da bu masrafların acik acik belirtilmesi ve neye istinaden alınacağının bankaca ispat edilememesi halinde iadesi gerekir.

    
 9. fatih

  herşey anlaşılır bir şekilde yazılıdır. Konut kredisi kullanan, dosya masrafı ve bu şekilde alınan ne varsa yani banka krediyi verirken masraf adı ile aldığı tüm tutarı belge göstererek bir dilekçe ile bankadan talep edilir. Banka vermezse o zaman mahkeme’ye başvurulur. Hakkınız zayi olmaz

   
 10. özcan çam

  iyi günler bende bu yakınlarda yani 03.09.2012 tarihinde krediyi alacağım
  ben 85 milyara 84 ay 1.473aylık toplam ödeme 123.750 olarak hesaplandı.
  sonra ban dediler dosya masrafı bunu n için de dosya masrafı:500
  dsak :250
  eksper :650
  ipotek :350
  olarak hesap cıkartılar birde bunu yanında hayat sigortası bunu meçburi demediler ama ben yine yaptırdım oda 85 milyara 84 ay 1.071 olar hesapladılar
  ben bunları elden verecem dosya masrafları ve hayat sigortasını bu bena iat olan dosya masrafı için ne yapmamm gerekiyor.
  teşekkürler özcan çam 0536 271 44 67

   
 11. şehmus

  madem Yargıtay kararı var ve emsal teşkil ediyor neden bankalar işi yokuşa sürüyor ödeme yapmıyor.adliyelerde iade dosyaları ile dolu

   
 12. halil ibrahim yılmaz

  kaçtane makeme iade kararı verirse versin bu bankalar bu mahkeme kararkarına uymayacaklarını açık açık söylemeye başladılar nedeni bunlar uymadığı zaman bir cezai yaptım yok nedeni bunlar kendi idari yasalarını kendileri yürürlüğe koymaya alışmışlar bu durumun devamını istemekteler para kimde ise sultanda o dur demekteler bir ülkede ayrıcalıklı yasa olmadığını bunlara birileri anlatmalı kanun önünde eşit olmak herkesin hakkıdır bunlar neden uymaz yasalara uyanlara saygılar

   
 13. Cengiz Serel

  Kimler kredi masrafını geri isteyebilir?
  Bankalardan her ne ad altında olursa olsun alınan her türlü kredi kullanıcısı başvuru hakkına sahiptir.

  Kredi sözleşmesinde böyle bir masrafın alınacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başvuru yapılması uygundur. Yargıtay’ın ilgili kararı gereği 10 yıl içinde kullanılmış olan krediler için başvuru yapılabilir.

  Ne yapılması gerekiyor?
  Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yol haritasının takip edilmesi yeterlidir.

  1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır. Mektup örneği için tıklayınız..!

  Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacaktır. Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.

  2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine;

  a- Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneği için tıklayınız..!

  b- Dosya masrafı 1.161,67.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

  Kaynak: Memurlar.net

   
 14. halil ibrahim yılmaz

  bukadar mahkeme bu bankalara geri ödeme kararı verirken bunların hala dosya ve diğer yasal olmayan paraları almaların nereden kaynaklanır anlamış değilim yargının verdiği karara uymama hadi be deme cüretini bunlar nereden alıyorlar desem galiba doğru derler hep defalarca derim bunlara yasal olarak cezai yaptırım verilmeden ellerinin tersiyle hadi be demeye devam edeceklere benziyor adaleti yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur yarın bu adalet bankayada lazım olur saygılar

   
 15. Muhittin

  İlk önce Tüketiciyi,Avukatını,İsparta 1.Asliye Hukuk Mahkeme Tüketici Hakem Heyetini ardından Yargıtay kararlarını veren “Ankara’da Hakimler varmiş ” dedirten hahimleri,bir tüketici olarak kutluyorum.Hak.Hak………………
  Bankalar bu karara rağmen boğmaya devam ederlerse ağı yaptırım görmeliler.

   
 16. dudu

  Bunların hepsi gereksiz işlemler veya süreçler. Bankaların bu tür masrafları usulsüz olarak tahsil ettiği tesbit edilince iadenin haricinde cezai yaptırımlar olması gerekir, bu tür yaptırımlar olmassa tahsilarlar sürer vatandaş soyulur. Örneğin trafik ışıklarında kırmızıda geçince trafik polisi geç geriye yeşil yanınca geç dese ve ceza kesmesse ne olur…. Bankalara da devlet tarafından ceza uygulaması yapılmassa sonuç değişmez bankalar bizi soyar. İnsanların %70 kredi ile hayatlarını sürdürebiliyor. Bakıldığında deli paralar dönüyor ortalıkta. Ama biz bankalara hükmedecek kadar güçlü yasalara ve yaptırımlara sahip değiliz. Bu durumda genç hukukçulara çok iş düşüyor. İnşallah günün birinde bankalardan masraf iadesi alan bir hukukçu ayriyetten tazminat ve ceza dava açılmasın konusunda bir adım atar ve kazanıp bankalrın canını yakar. Ümitle bekliyoruz.

   
 17. halil ibrahim yılmaz

  şimdi adalet ayağa kalktı ben paramı aldım nasılmı çok kolay sizlerde aynen yapın ve muhatap bile olmadan alın kaymakamlığa gidin hangi bankadansa anlatın size bir dilekçe imzalatıyorlar bunu iadeli taahütlü o bankaya gönderin banka bunu kendi avukatına veriyor 15 gün içinde banka itiraz ediyor avukattan size ret etme yazısı geliyor bu yazıyı aynen kaymakalık tüketici hakkına yeri götürün onlar bir yazı ile yerel makemelerin yargıtayın verdiği kararları yazıp sulh hukuk mahkemesine vereceksiniz tamam 3 gün içinde para cepte 1 kuruş masrafıda yok kaymakamlıklar çok yardım ediyorlar yaşasın adalet

   
 18. Paramı Ver!!!

  Adamlar şöyle bir site yapmışlar.

   
 19. ahmet

  Mahkemeler tüketici lehine kara veriyor.bankalar hiç takmıyor,bildiklerini okumaya devam ediyorlar.Hükümet busoygunları görmezden geliyor.Ziraat bankasından kredi kartıyla 100 tl nakit çektim bir ay sonra 113 tl ödedim.yani 13 tl faiz-komisyon-nakit çekim ücreti ne derseniz deyin.bu kadar faizi tefeciler bile almıyor.Dindarlıktan,müslümanlıktan sürekli dem vuranlar bu soygunları görmüyorlarmı?halkın kanını emen bankalar elbette bu şekilde kar ederler.Bir bankaya evimi ipotek ettirerek borç yapılandırması yaptırdım,1500 tl banka komisyon aldı.650 tl civarında ayrıca masraf ödettirdiler.Sen arkadaş bu soygunlara ne kadar karşı çıkarsan çık adamlar bildiğini okumaktan ger kalmıyorlar.Müslümanlığı siyaset aracı yapıp iktidar olanlarda bu soygunlarla hiç ilgilenmiyorlar.

   
 20. ömer

  Bende garanti bankasından aldım ve maaş müşterisi oldugum halde sacma saban kasintiler yapılmış sistemde olan kalem isimlerini degiştirip sigorta policemi verdigim halde ve aynı gurup calışanı olmama ragmen sacmaladılar ama tam kesinleşsin ben kaynarca şubeyi varya sonuna kadar gidecegim tüm evrak ve deliller elimde var.

   
 21. mustafa

  ben ipotek fekki için ödediğim 420 tl yi bankadan geri aldım bile yaşasııın…

   
 22. ugur

  merhaba,benimde işbankası,vakıfbank ve Akbanktan kredilerim ve bunlara bağlı kredi masraflarım var.
  en son aldığım kredide Akbank, kredi masraflarını okuyup anladığıma, bu masrafların karşılıklı müzakere ile alındığına dair bir kağıt imzalatmıştı.hatta şöyle yaptılar,hazır bir kağıttaki metni aynen tekrar el yazımla yazdırıp imzalattılar.
  işbankasıda buna benzer bir belge imzalatmış.ordada mealen,kredi masraflarını anladığıma dair bir kağıt imzalatmışlar.
  mahkeme gerekçelerinde,karşılıklı müzakere edilmeden oluşturulan sözleşme hükümlerinin,yani önceden hazırlanan metne dayanan masrafların tükeci aleyhine durum oluşturduğundan iptal ve masrafın iadesi yapılmış.üstteki durumda kredi masraflarını okuyup-anlayıp-müzakere edilerek masraf alındığına dair kağıt imzalattıkları durumda acaba bu masraf alınabilir mi? yoksa red ederlerse,bir de mahkeme masrafları ödemeyelim…

   
 23. SERKAN

  merhabalar arkadaşlar bende 2010 yılında kuveyt türk banktan konut kredisi kullandım bende bu dosya masrafını geri alabilirmiyim eğer alabilirsem ne yapmam gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim teşekürler…

   
 24. M.E.B

  arkadaşlar benden konut kredisine istinaden banka tarafından kesilen dosya ve komisyonun geri iadesi için önce bankaya daha sonra tüketici hakem heyetine ve karar çıktıktan sonra icra dairesine belirtiğim dosya ve komisyon masrafının icrası için başvurdum.başvurum sonuçlandı benden alınan masraf geri iade aldım fakat bu kez banka bana karşı tüketici mahkemesine dava açarak alınan kararın iptaline ve ihtiyati tedbir kararı aldırdı bundan sonra ne yapabilirim bilgisi olan bana yardımcı olursa sevinirim.

   
  • yüksel kalaycı

   bende aynı sorunla karsıkarsıyayım dosya masrafımı gerialdım banka beni paranın iadesi için makkemeye verdi atın18 de makkemem var

    
 25. Nurullah ırmak

  merhaba arkadaşlar kredi çekim esnasında bize imzatılan 10 sayfalık olan sözleşmede dosya masrafı yazmışsa banka bunu bilmiyoruz çünkü herkez sadece imza atıyo o kadar uzun yazı yazıyo ki okumak imkansız bide banka bak kardeşim sen sözleşmeyi imzalamışsın derse bu seferde biz davalık olursak ondan korkuyoruz ve iyi bilen bir arkadaşımız yada bir avukat bunu yanıtlarsa sevinirim hep para yı düşünürken bu seferde bir borçlu çıkmıyalım korkkumuz o herkez okudumu verilen 10 sayfada imzamız var bunu bilen biri anlatsın sonrası kolay herkeze hayırlı günler Nurullah IRMAK

   
 26. ercan karadağ

  kardeş ben verdım mahkemeye beklıyorum.elımde sozleşme yok yargıtay kararları var bukadar 130tl mahkeme masrafı var kaybedersen680 tl avukat parası oduyon ama zor expertız masrafı ve2000tl masrafla 3000tl almak ıçın açtım alacağım çünkü haksız kazanç sağladılar mahkemeler olumlu bakıyor

   
 27. mustafa özdikmen

  slm dostlar denildigigibi dosyamasrafını gerialıyorsunuz fakat şuadabana benaldım ama bankabendenparayıgeri istiyo davaaçmışneyapmam gerekıyorbilen banacevapyazsın.

   
 28. tugba çoban

  iyi gunle bende akbankdan 2008 yılında 120 aylık konut kredısı kullandım suan 5 yılım bıttı.bendende bır suru dosya masrafı aldılar, kredım bitmeden masrafların iadesini alabilirmiyim ,yoksa bıttıkden sonramı istemem gerekır. cvp verırısenız sevınırım sımdıden tesekkurler

   
 29. Ahmet GÜZEL

  2008 yılında cektıgım kredı için ekim ayında ziraat bankasına dilekçe verdim. Dilekçe cevabyla birlikte tüketici hakem heyetıne basvurdum aralıkta lehime sonuclandı ve banka ocak ayında odeme yaptı ve asliye hukuk mah. itiraz etti. mart ayında davam vardı.1000 TL. Hakim tek celsede lehime karar verdi. Hiç birşey söylemedim.
  Şimdi ise yapılandırma ucreti için halk bankasına dilekçe verdim. Cevabını bekliyorum.

   
 30. kerem

  dosya masraflarının iadesi ile ilgi sorularınız için tarafıma ulaşabilirsiniz mail adresim kimkerem@hotmail.com

   
 31. ercan

  Vakifbanka dosya masrafi icin acmis oldugum hakem heyeti talebimde hskli bulundum ve banka parami odedi fakat arkamdan itiraz talebinde bulunup dava acmis ne yapmaliyim…

   
 32. osman

  merhabalar ben 11 ocak 2010 da konut kredisi çekmiştim dosya masraflarını almak için başvurduğum tüketici hakları 2010 yılına ait davalarda bankaların mahkemeyi kazandıklarını söylediler isterseniz başvurmadan iyice düşünün dediler.Ne yapmam lazım bana yardımcı olursanız sevinirim.

   
 33. yılmaz ulusoy

  ben halk bankasından konut kredisi kullandım
  1864 tl dosya masrafı daha sonra yapılandırma
  ile 1800 ödedim geri almak için puresedur nedir yardımcı olurmusunuz

   
 34. Av. EROL

  Bilgi almak isteyen arkadaşlar
  yns-71@hotmail.com ulaşabilirler.

   
 35. ismail

  bankadan kıredi çekdim ve dosya masrafı için mahkemeye verdim bilir kişi incelemesinde 1.80 tl alacaklı çıkardı davada banka biz bu mevlayı ret idiyoroz dedi üstüne birde davacıya icraya vermiş masraf istiyorlar ne yapmam lazım bilgi istiyorum

   
 36. MELİKE

  kesinlikle hakkınızı arayın kazandım ben internetten örnek dava dilekçelerini bulun. kendinize uyarlayıp dava açın başta masraf yapıyorsunuz ama davayı kazanınca hepsini geri alıyorsunuz. avukatım bile yok hepsini araştırarak kendim yaptım kazandım bizimde yapılandırma oldu 1000 ilk dosya masrafı, 1514 erken ödeme cezası 1000 tl yapılanan kredi toplamda 3514 tl artı mahkeme masraflarını aldım:)))

   

Yorum Ekle